Frisklivssentralen

Frisklivssentralen er en kommunal
helsetjeneste. Tjenesten skal bidra til helhetlige, koordinerte helsetjenester og til utjevning av sosiale ulikheter i levevaner og helse. Frisklivssentralen skal bidra til redusert sykdomsbyrde og sammenhengende helsetjenester, og være en samarbeidspartner i kommunens folkehelsearbeid. 

Tilbudene avhenger av innbyggernes behov for
helsetjenester, helsetilstand og risikofaktorer, samt lokale forhold.

Målet er å fremme helse og forebygge sykdom
ved å gi tidlig hjelp til å endre levevaner og mestre helseutfordringer. Frisklivssentralen legger vekt på
en helhetlig tilnærming og å styrke fysiske, mentale og sosiale ressurser for helse, endring og mestring. Tjenesten gir et tidsbegrenset, veilednings- og oppfølgingstilbud både individuelt og i gruppe.

Frisklivssentralen har flere
tverrfaglige samarbeid med andre tjenester, frivillige organisasjoner og private aktører. Videre deltar frisklivssentralen i ulike fagnettverk og arbeidsgrupper i bydelen og Oslo kommune sentralt.