OT-kontakt i Bydel Nordstrand

Oppfølgingstjenesten - samarbeidsavtale

Oslostandarden for samarbeid om gjennomføring av videregående opplæring er en avtale for samarbeidet mellom skolene, bydelene og de lokale NAV-kontorene i Oslo.

Hensikten er å sikre et godt samarbeid om oppfølging av ungdom mellom 15 - 21 år som er helt uten opplæring eller arbeid, eller står i fare for å droppe ut av videregående opplæring.

Målgruppen for oppfølgingstjenesten er ungdom mellom 15-21 år som er omfattet av den lovfestede retten til videregående opplæring, jf. forskrift til opplæringslova § 13-2, og som det aktuelle skoleåret:

1. ikke har søkt eller tatt i mot elev- eller læreplass
2. avbryter opplæringen
3. ikke er i arbeid
4. har mistet retten som følge av bortvisning eller har
opphevet lærekontrakt
5. står i fare for å droppe ut av videregående opplæring

I Oslo er oppfølgingstjenesten lokalisert som førstelinjetjeneste på alle
grunnskoler med ungdomstrinn og videregående skoler. Det er 15 NAV- kontorer i Oslo- ett i hver bydel. Det skal være en ungdomskontakt for OT på hvert kontor. I tillegg er det en eller flere OT-kontakter i hver bydel. Bydelene kan selv bestemme hvor OT-kontakten skal organiseres i tjenesteapparatet.

I Bydel Nordstrand er den lagt til Utekontakten, lokalisert på Lambertseter fritidsklubb.


OT-kontakten i vår bydel heter: Lene Sunde Leirvåg
E-post: lene.sunde.leirvag@bns.oslo.kommune.no
Direkte tlf: 457 01 755
Vakttlf: 976 73 685